ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ-ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ

                                              Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ
                                                               ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
ΑΠΟ  ΔΡΑΜΑ  ΑΠΟ   ΕΡΓΑΤ
6.50    Μ-Σ ΕΡΓ      7.10
8.00    Μ-Σ ΕΡΓ      8.20
9.15    Σ-Μ ΕΡΓ      9.35
11.00  ΕΡΓ Σ-Μ   11.20
12.30  ΕΡΓ Σ-Μ    12.45
2.40    ΕΡΓ Σ-Μ      3.00
4.30    Σ-Μ EΡΓ      4.45
8.30    ΕΡΓ  Μ-Σ      8.45
                                       ΔΕΥΤΕΡΑ     ΤΕΤΑΡΤΗ     ΣΑΒΒΑΤΟ
8.00   Μ-Σ ΕΡΓ      8.15