ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ (ΑΓ.ΣΑΒΒΑ)

                                                Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ
                                                                ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
ΑΠΟ  ΔΡΑΜΑ  ΑΠΟ   ΕΡΓΑΤ
6.50    Μ-Σ ΕΡΓ      7.10
8.00    Μ-Σ ΕΡΓ      8.20
9.15    Σ-Μ ΕΡΓ      9.35
11.00  Σ-Μ ΕΡΓ    11.20
12.30  ΕΡΓ Σ-Μ    12.45
1.25    ΕΡΓ    ΟΧΙ ΣΑΒ 1.35
2.40    ΕΡΓ Σ-Μ      3.00
4.30    Σ-Μ EΡΓ      4.45
6.25    ΕΡΓ 6.35
8.30    ΕΡΓ  Μ-Σ      8.45
                                        ΔΕΥΤΕΡΑ     ΤΕΤΑΡΤΗ     ΣΑΒΒΑΤΟ
6.25   ΕΡΓ      6.35
8.00   Μ-Σ ΕΡΓ      8.15